Bước 1: Chọn “Yêu cầu hỗ trợ” trên menu trái, màn hình hiển thị

Bước 2:  Chọnyêu cầu hỗ trợ cần xóa, sau đó nhấn chọn nút Xóa  như hình trên. Màn hình xác nhận xóa hiển thị:

  • Chọn OK: để xóa yêu cầu hỗ trợ ra khỏi hệ thống
  • Chọn Hủy: bỏ qua việc xóa yêu cầu hỗ trợ.